ARENGUVESTLUSTE KORD

ARENGUVESTLUSTE L�BIVIIMISE KORD������������������� ��������

 

�lds�tted

 

 1. Arenguvestluste l�biviimise korra struktuur

Arenguvestluse l�biviimise kord koosneb kolmest suuremast osast: �lds�tted, protseduurireeglid ja n�idisk�simustikud lisadena. Protseduurireeglid aitavad tagada sujuva arenguvestluste korralduse ja m��ratleda vastutuse ning vormid v�imaldavad infot hallata ja s�ilitada �htse standardi j�rgi.

 

 1. Arenguvestluse m�iste ja l�biviimise p�hjendus

Arenguvestlus on �petaja, �pilase ja lapsevanema vaheline usalduslik arutelu, mille k�igus tehakse koost��d lapse arendamiseks. Leitakse parimad v�imalused lapse arenguks soodsate tingimuste loomiseks ning kasutatakse maksimaalselt �ra lapse arengupotentsiaal. Ennetatakse� v�imalikke �ppimis- ja k�itumisraskusi ning r�hutatakse koolipoolset positiivset hoiakut ja igak�lgset abi �pilasele.�

�pilasele

Oluline anda �pilasele v�imalus suhelda �petajaga individuaalselt. �pilane tunneb end v�rdse vestluspartnerina ja teab, et �petaja huvitub tema k�ek�igust. �pilane v�ib avameelselt r��kida endast, oma huvialadest, kooliga seotud muredest ja r��mudest. �hiselt arutledes leitakse probleemidele lahendused. Individuaalse vestluse k�igus m�istab �pilane paremini, mida kool tema �pit��lt ja k�itumiselt ootab,� ning saab �petajalt objektiivset tagasisidet. �pilane m�istab, et kool ja vanemad teevad koost��d ning esitavad talle samu n�udmisi.�

Lapsevanemale

Lapsevanem �pib tundma oma lapse �petajat ja saab temalt professionaalset n�u oma lapse

arendamiseks, leides selleks sobivad koost��v�imalused. Eelk�ige on ju vaja, et kooli ja kodu n�udmised lapsele oleksid samad. Arenguvestlusel antakse lapsevanemale infot ja tagasisidet lapse �ppimise ja k�itumise kohta. Vanemat teavitatakse kooli n�uetest ja soovidest, et tagada lapse edukas areng koolis. Samas saab vanem selgitada ka oma ootusi koolile ja �petajale.�

�petajale

Olulised on eesm�rgid, mis �petaja on seadnud iga konkreetse �pilase arenguvestlusele. �ks

olulisemaid aspekte on tutvumine lapsevanematega, nende n�udmiste ja� t�ekspidamistega

kooli suhtes, nende v��rtushinnangute ja kasvatusp�him�tetega. Vestlusel saab �petaja teavet

lapse iseloomu ja harjumuste ning samuti arengut takistavate asjaolude kohta.�

�petaja peab �letama vanemaga suhtlemisel barj��rid ja looma usaldusliku �hkkonna.

Arenguvestlusel on �petajal v�imalus anda lapsevanemale m�rku, et kool (�petaja) suhtub tema lapsesse hoolivalt ja soovib teha lapsevanematega koost��d. Arenguvestluse k�igus peab �petaja koguma �pilase kohta v�imalikult t�ielikku infot, sest alles siis on v�imalik teha konkreetseid kokkuleppeid edasiseks koost��ks lapse arendamisel.� �petaja on kannatlik, sest paari� arenguvestluse p�hjal ei maksa oodata kiireid tulemusi. Igasugune areng on pikaajaline protsess.

 

 1. Arenguvestlus kui vastastikune kokkulepe

Kodu ja kooli positiivsete suhete loomiseks saab kool leida sobivad suhtlusv�imalused. Et

tegutsetakse �hise eesm�rgi nimel (�pilase edukas areng, mis tagaks t�iskasvanueas eluga

toimetuleku), vajatakse infovahetust, arutelusid ja �ksteisem�istmist. Selle saavutamiseks j��b

koolis k�esoleva ajani kasutatud meetoditest (�ldkoosolek, klassikoosolek, telefonivestlus jne)

v�heseks. Arenguvestlusega luuakse kontakt, mille k�igus on v�imalik iga �pilase arengust individuaalselt k�neleda, selle �le arutleda.

 

 

Protseduurireeglid

 

 1. Arenguvestluse l�biviimise aeg ja koht

Arenguvestlust viiakse l�bi v�hemalt �ks kord �ppeaastas soovitatavalt I poolaastal ning sellel osalevad �ldjuhul klassijuhataja, �pilane ja tema vanemad (hooldajad). Kui arenguvestlust ei ole p�hjendatult v�imalik l�bi viia eespool nimetatud ajavahemikul, siis toimub see vastavalt osapoolte v�imalustele.

Arenguperioodiks on reeglina �ks aasta. Vajadusel v�ib periood olla l�hem.

�         Arenguvestluse l�biviijaks on klassijuhataja, kes valmistab vestluse ette ja lepib osapooltega kokku toimumise aja ja sobiva koha. Soovitavalt toimub vestlus kooli ruumides.

�         Klassijuhataja koostab oma t�� paremaks planeerimiseks �ppeaasta algul orienteeruva ajagraafiku kogu klassi �pilastele. Klassijuhataja saadab eelneva kirja tema poolt lisatud ajagraafikuga (vabad read ka vanema pakutud aegadeks).

�         Vanemale saadetakse arenguvestluse meeldetuletuseks 3 p�eva enne arenguvestlust kas kirjalik kutse, teade e-koolis v�i meili teel, kus teave arenguvestluse koha, aja ja kestvuse (u 1h) kohta.

�         Klassijuhataja seab ruumi vestluseks valmis (paigutab toolid jmt).

�         Juhul, kui vanem ei soovi v�i ei saa arenguvestlusest osa v�tta, siis ta teatab kirjalikult �petajale. Sellisel juhul viiakse arenguvestlus l�bi lapsega lapsevanema kirjalikul n�usolekul ning p�rast teavitatakse vanemaid vastuv�etud eesm�rkidest.

�         Kui �pilane saabub teisest koolist �ppeaasta keskel, siis toimub arenguvestlus �pilasega hiljemalt j�rgmise �ppeveerandi jooksul. Klassijuhataja vahetumisel viib uus klassijuhataja k�ikide �pilastega arenguvestluse l�bi kuue kuu jooksul alates ametisse asumisest.

 

 1. Arenguvestluse ettevalmistamine

Arenguvestluseks on ette valmistatud k�ik vestluse osapooled � klassijuhataja, �pilane ja lastevanemad.

�         Klassijuhtaja valmistab eelnevalt ette k�simustiku, mille edastab �pilasele ja vanemale v�hemalt kaks n�dalat enne arenguvestlust.

�         Soovituslikult tagastab �pilane t�idetud eneseanal��si k�simustiku, 1. klassi vanem k�sitluslehe v�hemalt kaks p�eva enne vestluse toimumist, et klassijuhataja saaks sellega tutvuda ja koostada vestluse kava. Klassijuhataja v�ib ka teisiti otsustada.

�         Klassijuhataja p��ab kavandamise kaudu ennetada vestluse k�igus tekkivaid probleeme ja loob v�imalikud alternatiivid nende k�sitlemiseks. Kui aga tegelik vestlus toob endaga kaasa vajaduse planeeritud kulgu muuta, peab �petaja selleks valmis olema.

 

 1. Arenguvestluse l�biviimine ja dokumenteerimine

Edukas on selline arenguvestlus, mille k�igus eelk�ige �pilane, aga ka lapsevanem saavad v�ljendada oma m�tteid, seisukohti ja arusaamasid ning nad saavad avaldada oma arvamusi (�pilane ja tema vanemad r��givad umbes 80% ja klassijuhataja 20%). Vestluse k�igus peab �pilasele ja lapsevanemale j��ma aega kommentaarideks, k�simusteks, ettepanekuteks ja arvamusteks.

Arenguvestlust v�iks n�iteks alustada sellest, et paluda �pilasel �elda oma arvamus selle kohta, kui h�sti ta enda arvates on t�itnud eelmise arenguvestluse ajal s�lmitud kokkuleppeid.

Arenguvestlused dokumenteeritakse. Arenguvestluse dokumendiks on �pilase eneseanal��si- v�i k�sitlusleht, mida �pilane vajadusel t�iendab vestluse k�igus ja kokkuv�te. Eneseanal��si- v�i k�simusteleht �kinnitatakse �pilase, lapsevanema ja �petaja allkirjaga ning perele antakse soovi korral selle koopia. Arenguvestluste kokkuv�tteid ja eneseanal��si ning vanema k�simustikke hoiab klassijuhataja enda k�es eraldi kaustas, tagades nende konfidentsiaalsuse. Arenguvestluse kokkuv�te vormistatakse tabelisse �pilase arengukaartina (lisad 4, 5) Toimunud arenguvestlustel tehtud ettepanekute kohta annab klassijuhataja infot �ppealajuhatajale iga �ppeveerandi l�pus.

�pilase eneseanal��si tulemused on konfidentsiaalsed ja neid ei tohi avaldada kolmandatele isikutele. Klassijuhatajale arenguvestlusel teatavaks saanud informatsioon on konfidentsiaalne ja ei kuulu avaldamisele kolmandatele isikutele, kui selleks ei ole s�lmitud t�iendavat kokkulepet arenguvestlusest osav�tnud isikute poolt. Klassijuhatajale arenguvestlusel teatavaks saanud kriminaalse sisuga informatsioon tuleb edastada vastavalt seaduses s�testatud korrale.

Arenguvestluse tulemused ei m�juta �pilase hindeid ega �pilasesse suhtumist.

 

 1. Arenguvestluste korraldamine ja vastutus

Arenguvestluste protsessi koordineerib ja nende toimumist kontrollib �ppealajuhataja.

Arenguvestluse viib l�bi klassijuhataja. Vastutus k�ikide protseduurireeglite t�itmise eest lasub klassijuhatajal.

Arenguvestluse protseduuri ja tingimuste muutmise ettepanekuid on v�imalik teha pidevalt, esitades need kirjalikult �ppealajuhatajale.

 

 1. N�idisk�simustikud

N�idisk�simustikud on abimaterjal klassijuhatajale osapoolte ettevalmis�tamiseks arenguvestluseks. Klassijuhataja v�ib teha muudatusi pakutud n�idistes ja olla paindlik l�htudes �pilasest.

Kokkuv�ttevorm on anal��sivorm �hine mitme aasta peale (1.-4.kl ja 5.-9.kl), seda t�iendatakse igal aastal.

 

ARENGUVESTLUS����� ��������������������������������������������������������������������������������� LISA 1

�pilase eneseanal��si k�simustik

 

Klass �.. �pilane ���������������.

Antud k�simustik aitab Sul valmistuda arenguvestluseks, kus koos klassijuhataja ja vanemaga arutate, kuidas Sa tunned end koolis, mida Sinult oodatakse ning kuidas saaks toetada Sinu arengut. K�simustiku vastused ning arenguvestlusel r��gitu on konfidentsiaalne. T�idetud k�simustik j��b hoiule klassijuhatajale ning pere saab soovi korral sellest koopia. T�idetud k�simustik tagastada klassijuhatajale �����..

 1. Mis valmistab Sulle koolis r��mu, milles oled edukas?

 

 

 

 1. Kas saad �petaja selgitustest aru v�i on aine�petajaid, kelle n�udmistest Sa aru ei saa? Selgita.

 

 

 

 1. Kas Sinu hinded vastavad Sinu arvetes Sinu v�imetele?

 

 

 

 1. Mida Sa teed, et veel paremaid tulemusi saada?

 

 

 

 1. Millistes ainetes ilmnevad raskused? (Mis raske �ppimisel – m�ista t��juhendeid, arutleda, keskenduda)

 

 

 

 

 1. Millistes olukordades koolis tunned end ebakindlana ja vajaksid toetust?

 

 

 

 

 1. Millised on Sinu suhted klassikaaslastega ja �petajatega? Selgita, p�hjenda.

 

 

 

 

 

 1. Millised huvid ja harrastused aitavad Sul ennast arendada?

 

 

 

 1. Mida Sa koolis muudaksid, kui see s�ltuks Sinu soovist?

 

 

 

 

 

 1. Millised on Sinu ootused ja ettepanekud koolile/klassijuhatajale?

 

 

 

 

 

 1. Mida sooviksid muuta enda juures, et edaspidi olla veelgi edukam/ tulemuslikum?

 

 

 

 

 

Allkirjad arenguvestlusel:

 

 

�pilane ��������� �petaja �����.��

 

 

Lapsevanemad ����������� ������������ Kuup�ev

ARENGUVESTLUS���������������� ���������������������������������������������������������������������� LISA 2

�pilase arenguvestluse k�simustik lapsevanemale (1.kl)

 

Klass �.. �pilane ���������������.

Arenguvestlus on arvamuste vahetus, mis peab viima �ksteise paremale m�istmisele, suurendama �pilase �pitahet ning aitama seada sihte. Arenguvestluse k�igus arutatakse, kuiv�rd saab �petaja kaasa aidata pere kasvatus�eesm�rkide saavutamisele. Arenguvestluse ajaks on nii �pilase vanem kui �petaja l�bi m�elnud, mida soovitakse arutada seoses �pilase isikliku arenguga. Seda l�bim�tlemist kergendab k�simustik, mille �pilane tagastab �petajale v�hemalt kaks p�eva enne arenguvestlust. Tagastamise kuup�ev �����������������..

 1. Mida Te hindate oma lapses? Mis on tema tugevad k�ljed?

 

 

 

 

 

 1. Millised on lapse huvid ja harjumused? Millega on tema vaba aeg sisustatud?

 

 

 

 

 

 1. Missugune on Teie lapse suhe kooli, oma klassi, �petajatesse?

 

 

 

 

 

 1. Mis lapsele koolis k�imise juures meeldib/ ei meeldi? (�ppeained?)

 

 

 

 

 

 1. �Kui kaua valmistub Teie laps j�rgmiseks koolip�evaks?

 

 

 

 

 1. �Kui iseseisvalt laps koduseid �lesandeid lahendab, milles vajab abi?

 

 

 

 

 1. Milliseid probleeme on koolisk�imisega ette tulnud, milliseid lahendusi n�ete?

 

 

 

 

 1. Millele tahaksite oma lapse arendamisel rohkem t�helepanu p��rata, mida saab kool teha?

 

 

 

 

 1. Millised on Teie lapse juures olulised momendid, mida mina peaksin �petajana teadma?

 

 

 

 

 

Allkirjad arenguvestlusel:

 

 

�pilane ����������� ����������������� �petaja �����.���

 

 

Lapsevanem(ad)��������������������..��� Kuup�ev �����..

 

ARENGUVESTLUS������������� ����������������������������������������������������������������� LISA 3

�pilase eneseanal��si k�simustik �(2.-4. kl) koos vanemaga t�itmiseks

Klass �.. �pilane ���������������.

Antud k�simustik aitab Sul anal��sida, milles oled tugev ja kuidas kasutada oma v�imalusi, et olla tubli ning tunda end h�sti. Arenguvestluse ajaks on nii �pilase vanem kui �petaja l�bi m�elnud, mida soovitakse arutada seoses �pilase isikliku arenguga. Seda l�bim�tlemist kergendab k�simustik, mille �pilane tagastab �petajale v�hemalt kaks p�eva enne arenguvestlust. K�simustiku vastused ning arenguvestlusel r��gitu on konfidentsiaalne. T�idetud k�simustik j��b hoiule klassijuhatajale ning pere saab soovi korral sellest koopia.Tagastada�����..

Piilu enda sisse, koos vanematega aruta, kuidas sul on l�inud ja t�itke j�rgnev k�simustik.

 

Eelmisest �ppeaastast meenub (mida �ppisid v�i m�ni eriline s�ndmus, millega j�id rahule v�i mitte)

�������������������������������������……………………………..����������������������������������.

MINA KLASSIKAASLASENA (Tee sobivasse lahtrisse X)

  jah M�nikord ei
Saan k�igi oma klassi lastega h�sti l�bi      
Aitan oma klassikaaslasi      
M�ngin vabal ajal teiste lastega      
Kaaslased suhtuvad minusse h�sti      

 

Missugune olen ma klassikaaslasena? ……………………………………………………………………………………………………………������������������������������������������������..

Mida tahan endas muuta? �����������������������������������..��������������������������������������������

II MINA KUI �PPIJA (Tee sobivasse lahtrisse X)

  alati M�nikord harva
T��tan tunnis hoolsalt      
Vajalikud t��vahendid on kaasas      
Kodused t��d on tehtud      
Tunnis ei sega teisi      
R�hmas arvestan teistega      
K�itun viisakalt� (ka s��klas, vahetunnis, mujal)      

 

�ppijana olen ma ����������������������������� ���������..����������������������������

Minu lemmik�ppeained on ����������������������������������������

Mulle valmistavad raskusi (�ppeained) �..��������������������������������������..

 

III MINA ISE

Minu paremad iseloomuomadused on ������������������������������..������������������������������������������������.

Eriti tubli olen ma ����������������������������������…………….

Vabal ajal (minu hobid ja muud tegevused) ����������������������������.��������������������������������������������������.

Ma unistan �������������������������� ������� ����������������������������������������

Tahan veel �elda ��������������������������������������..

 

IV MINU VANEMAD� (Ema ja isa kirjutavad, mida nad arvavad minust kui �pilasest)

 

Ema: �������������������������������������������..����������������������������������������������������������������������������

Isa: ��������������������������������������������.���������������������������������������������������������������������������

Ettepanekud koolile:�������������������������������������..

��������������������������������������������������������������������������������

J�rgneva osa t�idame koolis, aga kodus v�iks m�elda sellele.

 

KOKKUV�TE

 

Minu eesm�rgid, mida tahaksin t�ita kooliaasta kevadeks!

 

Allkirjad arenguvestlusel:

�pilane ��������������� �petaja �����.���������.

Lapsevanemad���������������������.. Kuup�ev �������..

 

ARENGUVESTLUSTE KOKKUV�TE������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� LISA 4

 

  1.klass 2.klass 3.klass 4.klass
Mis l�heb koolis h�sti?

 

 

 

       
Mis valmistab koolis raskusi?

 

 

 

 

       
Suhtlemine koolikaaslastega

 

 

 

       
Mis meie koolis v�ga meeldib?

 

 

 

       
Ettepanekud koolile (Mis v�iks paremini olla?)

 

 

 

       
Eesm�rgid, mida plaanib kevadeks t�ita?

 

 

 

       
Kuup�ev        

ARENGUVESTLUSE KOKKUV�TE��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� LISA 5

  5. klass 6. klass 7. klass 8. klass 9. klass
Suurimad saavutused

 

 

 

         
Suuremad probleemid

 

 

 

 

         
Suhted koolikaaslastega

 

 

 

 

         
Ettepanekud koolile (Mis v�iks paremini olla?)

 

 

 

         
Eesm�rgid, mida plaanib kevadeks t�ita?

 

 

 

         
Kuup�ev