KODUKORD

TILSI PÕHIKOOLI KODUKORD

 

Sisukord

 1. Üldsätted
 2. Õppetöö korraldus
 3. Päevakava
 4. Õpilase meelespea
 5. Õpilastele tunnustuse avaldamine
 6. Õpilase mõjutamine
 7. Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine koolis

1. Üldsätted

1.1     Tilsi Põhikooli kodukord kehtestatakse Põhikooli ja Gümnaasiumiseaduse § 68 lg 1 alusel.

1.2     Tilsi Põhikooli kodukord reguleerib kooliga seotud inimeste käitumist koolis, koolimaja territooriumil ja kooli üritustel; see on neile kohustuslik.

1.3     Kodukord avalikustatakse kooli kodulehel ja klassides stendil.

1.4     Õpilased, koolitöötajad, lapsevanemad ning külalised täidavad Eesti Vabariigis kehtivaid seadusi.

1.5     Kooli igapäevane töö toimub vastavalt direktori poolt kinnitatud päevakavale ja tunniplaanile. Õppe- ja kasvatustööd ning koolikorraldust puudutav info on kättesaadav kooli veebilehel või eKoolis.

1.6     Kodukorrast kinnipidamine tagab koolis töörahu, õpilaste ja töötajate turvalisuse ja vara kaitse.

1.7     Õpilased töötavad koos õpetajaga välja tunni korra reeglid, mis pannakse kirja ja hoitakse klassis kõikidele kättesaadavalt. Õpetaja tutvustab õppeaasta jooksul sobival hetkel ainetundide siseselt kooli kodukorda ja vajadusel tuletab õpilasele seda meelde.

1.8     Kooli kodukorra nõuete täitmine on aluseks õpilaste käitumise hindamisel.

2. Õppetöö korraldus

2.1    Õppetunnid võivad toimuda kooli direktoriga kooskõlastatult ka õppekäiguna, ekskursioonina või mõne teise temaatilise üritusena.

2.2    Koolis on pikapäevarühm, mille töö toimub pärast õppetunde kuni 15.15, neljapäeviti kuni 15.55.

2.3    Koolis on huviringid, mille töö toimub pärast õppetunde.

2.4    Kui õpilane viibib peale õppetundide lõppu koolis, tohib ta kooli koridorides ja fuajees olla vaid teisi häirimata. Antud reeglit rikkudes tuleb õpilasel õpetaja nõudmisel koju minna.  Probleemi korral on õpetajal õigus helistada lapsevanemale ja kutsuda ta lapsele järgi.

2.5    Toitlustamine kooli sööklas toimub pärast kolmandat tundi (1.-9. klass).

2.6    Õpilased, kes kasutavad kooli tulekuks jalgratast, pargivad ja lukustavad jalgrattad selleks ettenähtud hoidlasse. Jalgrattaga on keelatud sõita vahetundidel ja haljasaladel.

2.7    Õpilasel on tasuta kasutada kooli õppekava läbimiseks vajalikud õpikud, tööraamatud, töövihikud.

2.8    Õpikud ja kooli raamatukogust laenatu tagastatakse aineõpetajatele õppeaasta lõpus ja/või koolist lahkumisel.

2.9    Rikutud või kaotatud õpiku, raamatu või töövihiku asendab õpilane või tema seaduslik esindaja uuega või maksab koolile kinni uue muretsemiseks vajaliku kulu.

2.10 Hindamise aluseks on hindamise korraldus, mis on kirjas kooli õppekava üldosas. Lapsevanematele tutvustatakse huvi korral üldisi õpitulemuste, käitumise ning hoolsuse hindamise põhimõtteid ja korda lastevanemate koosolekul.

2.11 Lapsevanem ja tema seaduslik esindaja saavad teavet hinnete kohta eKooli ja vajadusel õpilaspäeviku vahendusel. Õppeaasta lõpus antakse õpilasele klassitunnistus. Kokkuvõtvad trimestrihinded on nähtavad eKoolis.

2.12 Lapsevanem teavitab õppest puudumise ja selle põhjuse hiljemalt õpilase esimesel puudumise päeval. Kui lapse puudumise põhjust ei ole õnnestunud välja selgitada või tekib põhjendatud kahtlus, et õpilase puudumise põhjendamisel on esitatud ebaõigeid andmeid, pöördub koolitöötaja valla sotsiaaltöötaja poole.

2.13 Õppima asumisel ning õpilase arvamisel kooli õpilaste nimekirja väljastatakse direktori käskkirja alusel õpilaspilet. Õpilaspileti kaotamisel või rikkumise korral esitab õpilane või lapsevanem direktorile kirjaliku avalduse dublikaadi saamiseks. Kooli lõpetamise ja õpilaste nimekirjast kustutamise korral on õpilane kohustatud õpilaspileti koolile tagastama.

2.14 Direktoriga kooskõlastamata pole koolimajas lubatud filmida ega helisalvestada.

3. Päevakava

3.1    Tundide ja vahetundide ajad

 1. tund 8.00 – 8.45
 2. tund 8.55 – 9.40

3.tund 9.50 – 10.35

1.-9. kl söögivahetund

 1. tund 10.55 – 11.40
 2. tund 11.50 – 12.35
 3. tund 12.45 – 13.30

Pikapäevarühma oode

 1. tund 13.40 – 14.25
 2. tund 14.35 – 15.20

3.2    Koolimaja avatakse kell 7.15.

3.3    Igal esmaspäeval kell 8.00 algab koolipäev ühise kogunemisega kooli fuajees. Osavõtt kogunemisest on kõikidele kohustuslik. Kogunemisel antakse edasi koolipere puudutavaid teateid, tunniplaani muudatusi, tunnustatakse, räägitakse väärtustest, võimalikud on klasside esinemised.

3.4    Kooli raamatukogust saab raamatuid laenutada E 10.00-16.00 ja N 14.00-16.00.

4. Õpilase meelespea

4.1 Õpilasel on õigus

4.1.1       Õppida turvalises keskkonnas.

4.1.2       Saada sõidu- ja muid soodustusi Eesti Vabariigi ja omavalitsuse volikogu poolt kehtestatud korras.

4.1.3           Saada kvaliteetset ainealast õpetust ja konsultatsioone.

4.1.4           Saada õpetajatelt teavet koolikorralduse ja õpilaste õiguste kohta, samuti edasiõppimise võimaluste kohta.

4.1.5           Saada hindamise põhimõtteid ja korda tutvustavat teavet klassijuhatajalt ja aineõpetajatelt.

4.1.6           Saada teavet talle pandud hinnetest ja hinnangutest ning osaleda teda ennast puudutavate küsimuste lahendamisel.

4.1.7           Pöörduda oma turvatunde ohtu sattumisel abi saamiseks kooli töötajate, õpetajate ja direktori poole.

4.1.8           Pöörduda arsti poole isikliku tervisega seotud küsimustes.

4.1.9           Nõuda kaasõpilastelt, õpetajatelt, kooli töötajatelt viisakat ja tasakaalukat käitumist.

4.1.10       Osaleda pikapäevarühma ja huviringide töös.

4.1.11       Kasutada õppetundide välisel ajal tasuta oma kooli ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid aineõpetaja ning huvijuhiga kokkuleppel ja nende poolt teatavaks tehtud tingimustel.

4.1.12       Moodustada koolis õpilasesindus ja osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamises.

4.2 Õpilase kohustused

4.2.1           Õpilane täidab koolikohustust. Ta omandab ettenähtud õppes oskusi ja teadmisi oma võimete kohaselt. Seega osaleb ta õppe- ja kasvatusüritustel, mis on planeeritud kooli tööplaanides ja seotud kooli õppekava täitmisega. Õppetöö aluseks on kehtiv tunni- ja päevaplaan.

4.2.2           Õpilane käitub üldtunnustatud käitumisnormide kohaselt, on igas olukorras viisakas.

4.2.3           Õpilane jõuab õigeaegselt tundi, puudub koolist vaid mõjuval põhjusel. Õppetundidest puudumise mõjuvad põhjused on õpilase haigestumine, läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud (torm, üleujutus), olulised perekondlikud põhjused, kooli esindamine ja muud kooli poolt aktsepteeritavad põhjused.

4.2.4           Õpilane täidab õppetunnis õpetaja õppe- ja kasvatusalaseid korraldusi, käitub korrektselt ning võimaldab kaasõpilastel ja õpetajal töötada.

4.2.5           Õppetundides on õpilasel kaasas vajalikud õppevahendid, mida ta hoiab heaperemehelikult. Vihikud vormistab ta koolis kehtestatud nõuete kohaselt, kirjutab hoolsalt ja loetava käekirjaga, õpikutele ja vihikutele paneb ümber kattepaberid.

4.2.6           Õppetööks mittevajalikke asju tunnis ei kasuta, mobiiltelefonid on välja lülitatud. Esemed, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, võetakse kooli hoiule; ese tagastatakse esimesel korral päeva lõpus õpilasele õpetaja poolt, edaspidi lapsevanemale õpetaja poolt.

4.2.7           Kooli õpilane ei kahjusta oma tegevusega ühelgi juhul kaasinimeste turvalisust.

4.2.8           Õpilane peab teatama kõikidest kodukorra rikkumistest ja õnnetusjuhtumitest koolis, samuti õpilase vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest koheselt täiskasvanud kooli töötajale.

4.2.9           Süüteo toime pannud õpilaselt või selle pealtnägijalt on koolil õigus nõuda seletuskirja. Kool teavitab süüteo toime pannud õpilase vanemaid või neid asendavaid isikuid ning ühiselt otsitakse lahendusi.

4.2.10       Koolipäeva jooksul õpilane ei lahku kooli territooriumilt, kui tal pole selleks vastavat luba.

4.2.11       Õpilane siseneb ja väljub koolimajast peaukse kaudu.

4.2.12       Välisriideid kannab õpilane ainult õues.

4.2.13       Õpilane on koolis hoolitsetud välimuse ja riietusega, siseruumides kannab ta vahetusjalatseid.

4.2.14       Kehalise kasvatuse tundides kannab õpilane spordiriietust ja jalanõusid.

4.2.15       Bussi oodates ja bussis sõites käitub õpilane viisakalt ja vaikselt.

4.2.16       Õpilane järgib kooli põhiväärtusi, on salliv ja osavõtlik, hoidub vägivallast ning tegudest, mis riivavad kaasinimeste au ja väärikust.

5. Õpilastele tunnustuse avaldamine

5.1    Õpilast tunnustatakse vastavalt Tilsi Põhikooli tunnustamise korrale, mis on kooli kodulehel.

5.2    Tunnustust avaldatakse hea õppeedukuse ja käitumise, hea esinemise eest olümpiaadidel, konkurssidel ja võistlustel või tunnustust vääriva teo eest.

5.3    Õpilase tunnustamise vormid on suuline ja kirjalik kiitus, kiitus direktori käskkirjaga, tänukiri, kiituskiri, diplom, direktori vastuvõtt, Laheda vallavanema vastuvõtt.

6. Õpilase mõjutamine

6.1    Õpilast mõjutatakse kui ta eksib kooli kodukorra ning ühiselu normide vastu, esmane on õpilase selgitus toimunu kohta.

6.2    Õpilase mõjutamise vormid on kirjas TPK kasvatuse ja mõjutamise korras, mis on kättesaadav kooli kodulehel sildi all „mõjutusvahendid“.

6.3    Probleemi lahendamisse kaasatakse vajadusel lapsevanem.

6.4    Õigusrikkumise korral kaasatakse politsei.

6.5    Õpilase mõjutamise algatajaks on aineõpetaja või klassijuhataja.

6.6    Arenguvestlustel leitakse ühiselt (laps, lapsevanem ja õpetaja) parimad võimalused  lapse arengu jaoks soodsate tingimuste loomiseks. Arenguvestluste kord on avalikustatud kooli koduleheküljel.

7.Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine koolis

7.1    Õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade

         ennetamine, neile reageerimine, juhtumitest teavitamine, nende juhtumite lahendamine

         toimub vastavalt „Tilsi Põhikooli hädaolukorra lahendamise plaanis“.

7.2    Kool kasutab kooli ruumides õpilaste ja koolitöötajate turvalisust ohustava olukorra

         ennetamiseks ning olukorrale reageerimiseks õpetajate korrapidamise süsteemi.